top of page

TEST DROGOWY

cnf-16.jpg

Za pomocą nowoczesnego urządzenia do przeprowadzania testu drogowego, badana jest konstrukcja opony, diagnozuje się wszelkie drgania występujące w kole, badana jest sprężystość, sztywność opony oraz całego koła w rzeczywistych warunkach na drodze. Urządzenie do testu drogowego wykrywa wszelkie wady konstrukcyjne, które występują w oponach nowych i używanych - opiera się na tym prawidłowo wykonany serwis opon. Urządzenie HUNTER GSP9700 jest używane do rozpatrywania reklamacji przez firmy oponiarskie Michelin i GoodYear. Dla ograniczenia drgań koła spowodowanych błędem kształtu lub biciem felgi koła i biciem opony - w wyważarce HUNTER GSP 9700 zastosowano specjalną funkcję:

 

Aby prawidłowo ocenić zmiany siły promieniowej, działającej na toczące się po drodze koło stworzono warunki pomiaru zbliżone maksymalnie do rzeczywistych warunków współpracy koła z drogą. W wyważarce GSP 9700 firmy HUNTER zastosowano dodatkową rolkę o średnicy 244 mm oraz funkcję „Road Test” (czyli test drogowy), służącą do oceny zmiany wartości siły promieniowej.
Zmiana ta wywołana jest najczęściej nierównomierną sztywnością promieniową opony, błędem kształtu i biciem tarczy koła.

Poniżej przedstawiony jest sposób pomiaru zmiany siły promieniowej działającej na koło, określania przyczyny tych zmian oraz ograniczenia ich zakresu.


1. Po włączeniu funkcji „Road Test”, rolka zostanie dociśnięta do obracającego się koła z siłą 6350 N (dawniej 635 kG.) Rolka ta jest dla koła zamontowanego na wyważarce tym, czym dla koła zamontowanego w samochodzie jest droga. Po wykonaniu kilku obrotów koła, na ekranie wyważarki GSP 9700 ukazuje się wartość informująca o wielkości zmian siły promieniowej dla kompletnego koła. Jeśli wartość według oceny programu wyważarki jest za duża, trzeba określić czy winę za to ponosi tarcza koła czy opona.


2. Aby to osądzić, za pomocą czujników przystawianych do zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi tarczy koła, są mierzone bicia (osiowe i promieniowe) dla obu stron tarczy koła, a rolka tocząc się po oponie ocenia bicie promieniowe koła.Posiadając te dane, program ocenia w jakim stopniu za zmiany wartości siły promieniowej jest odpowiedzialna wadliwa tarcza koła, a w jakim stopniu opona.
 

Na ekranie wyważarki ukazują się następujące informacje :

A – zmiana siły promieniowej powodowana przez kompletne koło;
B – zmiana siły promieniowej powstająca tylko wskutek nierównomiernej sztywności promieniowej opony;
C – maksymalne wartości bicia promieniowego i osiowego dla obu stron tarczy koła;
D – propozycja, w jaki sposób obrócić oponę względem tarczy koła, aby zminimalizować zmianę wartości siły promieniowej.

 

Zanim jednak obrócimy oponę względem tarczy koła, program poinformuje nas, jaka będzie
zmiana wartości siły promieniowej po przeprowadzeniu tej operacji, a więc dowiemy się, czy ma ona sens. Jeśli zdecydujemy się ją wykonać, to program informuje jak znaczyć oponę i tarczę koła przed wzajemnym przestawieniem, które to wykonujemy po zdjęciu koła z wyważarki za pomocą montażownicy. Zmierzone wartości bicia i zmiany siły promieniowej dla kompletnego koła mogą być również przedstawione w postaci wykresów: wartości rzeczywistych i uśrednionych. Aby ocenić, czy zmiana wartości siły promieniowej kompletnego koła może wywołać drgania, w programie są przyjęte wartości: sztywności i siły tarcia zawieszenia oraz dopuszczalnej zmiany siły promieniowej spowodowanej nierównomierną sztywnością samej opony.

Przykładowo przyjęto, że zmiana siły promieniowej wymuszonej przez oponę nie może przekraczać 110N (według badań Daimler - Chrysler). W przyszłości producenci samochodów i ogumienia określą własne wartości podanych wielkości, dlatego osoba obsługująca ma możliwość zmiany tych wartości w programie.

Pomiar siły bocznej (LFM)

Zdarza się, że samochód z prawidłowo ustawioną geometrią kół, jadący na wyważonych kołach ustawionych do jazdy na wprost, nie zachowuje prostoliniowego toru czyli „ściąga” w bok. Powodem jest siła boczna, działająca na samochód, będąca wypadkową sił bocznych powstających na styku opon i drogi. Siła boczna na styku opony i drogi powstaje w skutek stożkowatości opony. Może ona być następstwem nieprawidłowego zużycia opony, niejednorodności w budowie wewnętrznej opony (wada opony) lub uszkodzenia wewnętrznego opony.

Możliwość pomiaru siły bocznej pracującej opony oferuje funkcja LFM. Dla wykonania pomiaru do opony jest dociskana rolka z siłą promieniową o stałej wartości. Promień rolki jest tak dobrany, że fakt zastąpienia płaszczyzny drogi przez powierzchnię walca nie ma większego wpływu na dokładność pomiarów. Po pomiarze sił bocznych dla wszystkich kół samochodu i ich ponumerowaniu, oprogramowanie Straight Trak wyważarki GSP 9700 wskazuje miejsce zamontowania poszczególnych kół pojazdu, aby sumaryczna wartość siły bocznej, działające na samochód była jak najmniejsza. Dzięki tej funkcji ułożenie kół w samochodzie jest optymalne co likwiduje uciążliwy efekt „ściągania” samochodu.

bottom of page